ഒരു ഓപ്പറേറ്റർ/സൂപ്പർവൈസർ ഒരു ദിവസം ഒരു മെഷീൻ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക. ഒരു ഓപ്പറേറ്റർ/സൂപ്പർവൈസർ ഒരു ECMP അല്ലെങ്കിൽ ഒരു CELC അല്ലെങ്കിൽ ഒരു UCL മാത്രം ഒരു ദിവസം ഉപയോഗിക്കുക. അല്ലാത്ത പക്ഷം ഓപ്പറേറ്റർ/സൂപ്പർവൈസർ Inactive/Disassociate/Blacklist ചെയ്യപ്പെടും. One Operator/Supervisor can work in only one machine in a day. One Operator/Supervisor can only work in only any one of ECMP/CELC/UCL in a day. Otherwise the Operator/Supervisor will be blacklisted by UIDAI.

Username

Password